دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آذر 1397، صفحه 1-142