دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-129 
ادب در گفتمان قرآن: گفتگوی موسی(ع) و فرعون در سوره اعراف

صفحه 1-23

مرضیه دهقان نیری؛ سید علی اصغر سلطانی؛ مهدی مقدسی نیا


کارکرد قلب در قرآن کریم

صفحه 25-45

بگم عقبه؛ حامد خانی(فرهنگ مهروش)؛ ارسطو میرانی


مراحل تطوّر معیار «مطابقت قرائت با رسم مصحف» در پذیرش قرائات

صفحه 47-68

عبدالهادی فقهی زاده؛ حمیدرضا مستفید؛ مجتبی محمدی انویق


بررسی و تحلیل برخی عناصر فرهنگی در ترجمه تفسیر طبری

صفحه 69-90

صدیقه مفیدی؛ محسن قاسمپور؛ حمیدرضا فهیمی تبار