دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1396 
مطالعة تطبیقی تقابل‌های دوتایی سورة مبارکة «اللیل» با رنگ‌های کتیبه‌های قرآنی آن

صفحه 115-140

پروین بهارزاده؛ اشرف‌السادات موسوی لر؛ معصومه حبیبی افراتختی