دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1398 
نشانه‌شناسی گفتمان «ظن» در قرآن کریم با تکیه بر الگوی مربع حقیقت‌نمایی

صفحه 1-29

هاله بادینده؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلامعباس رضایی هفتادر


بررسی فرآیندهای فعلی سورمقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی

صفحه 139-160

نرگس معصومی مفرد؛ مسعود اکبری زاده؛ مهدی محمدی نیا؛ احمد مجوزی