دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1399 
تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه مفسران

صفحه 103-125

1022034/isqs.2021.33141.1645

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ احدفرامرز قراملکی