دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-150 
نسبت بین اِعجاز قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی (ره)

صفحه 143-164

1022034/isqs.2020.5087

سید مصطفی مناقب؛ سید کریم خوب بین خوش نظر؛ جواد کارخانه