دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1400 
رویکردی ریشه‌شناختی به واژۀ قرآنی «ضرب»

صفحه 123-153

10.22034/isqs.2021.5761

فتحیه فتاحی زاده؛ ناهید حسین نتاج؛ سارا طاهری